Cena 2018

U příležitosti společného setkání Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří 29. listopadu na hradě Hněvín v Mostě byla slavnostně předána Cena Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci.

Oceněnými letos byli Dietmar Bastian z Annaberg-Buchholz, který prokázal vynikající zásluhy ve společné kulturní spolupráci mezi občany na obou stranách hranice po více než 20 let, a také se vynikajícím způsobem zasloužil o sport pro děti z mateřských škol, seniory a zdravotně postižené osoby, které se rádi účastní akcí ve velkém počtu. Gerda Liptáková podporuje již mnoho let vynikajícím způsobem saské a české seniory, dokonce je i učí navzájem jazyk sousedů a podporuje je v jejich pravidelných setkáních radou i činy. Tím vznikla trvalá přátelství.

Euroregion Erzgebirge blahopřeje nositeli ceny!

Dietmar Bastian
Gerda Liptáková

Cena 2017

Peter Fišer & Heinz Lohse

Cena 2016

BM Wolfram Liebing

Statut

Statut Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

 

Na společném jednání Rady Euroregionu Krušnohoří a Představenstva Euroregionu  dne 23.11. 2009 bylo usneseno, že bude udělována Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

 

§1

Smysl a význam předávání Ceny

 

Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge je předávána osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Je zamýšlena jako vyznamenání osob, jejichž osobní angažovanost a působení slouží k prospěchu, spolužití a sbližování obyvatel sousedního hraničního území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Udělení Ceny by mělo být výzvou všem občanům česko – saského příhraničí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, aby se osobně angažovali v přeshraniční spolupráci, ve vzájemném sbližování a v dobrém spolužití.

Cenou Euroregionu Krušnohoří je umělecké dílo a příslušná listina.

 

§2

Postup podání návrhu Ceny

1)      Navrhovat udělení Ceny mohou členové pracovních odborných komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, jednotliví občané či instituce občanům z území Euroregionu Krušnohoří.  Návrhy jsou předávány oběma předsedům euroregionu v písemné formě do 30. června. Návrhy musí obsahovat dostatečné zdůvodnění, především zásluhy navrženého kandidáta.

2)      Návrhy jsou pro přípravu a pro předjednání předloženy komisi pro kulturu, mládež a školy.

3)      Doporučení komise pro kulturu školy a mládež je předloženo oběma předsedům Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v srpnu.

4)      Oba předsedové zdůvodní společný návrh na společném zasedání Rady a Představenstva, kde se v těchto grémiích  o návrhu rozhodne.

5)      Na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří není právní nárok

6)      Cena Euroregionu Krušnohoří nemusí být udělena i přes podání návrhů

7)      Cena nebude udělována in memoriam

 

§3

Předávání Ceny

Oba předsedové Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předávají Cenu slavnostně na společném jednání Představenstva a Rady Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v listopadu.

Ve slavnostním projevu jsou představeny a oceněny zásluhy a působení držitele Ceny.

   

§4

Cena

Cena je vždy nově vytvořena jednou ročně v umělecké škole či v jiném kulturním zařízení na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, vybraném pracovní komisí pro kulturu, mládež  a školy.

§5

Uchovávání podkladů

Po ukončení předání Ceny jsou všechny podklady v souvislosti s předáváním Ceny (návrhy, výsledek volby, slavnostní projev, atd.) uloženy v archivu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

 

§6

Veřejnost

 

Zásluhy nositelů Ceny jsou v přiměřené formě představeny v mediích na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, ve zpravodaji Infopress a úředních periodikách členů.

 

§7

Nabytí platnosti

 

Tento statut vstupuje v platnost po schválení Představenstvem a Radou Euroregionu Krušnohoří /Erzgebirge

Freiberg a Most dne 29.11.2010

 

Volker Uhlig                                                                         JUDr. Hana Jeníčková